முகப்பு விலைப்பட்டியல் கருத்துகளை பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு

புதிய நூல்கள்

மணிமேகலை விலைப்பட்டியல்
எழுத்தாளர், பதிப்பாளர் முதலீட்டுத் திட்டம்
புலம்பெயர்ந்த எழுத்தாளர்களின் விலைப்பட்டியல்

தகவலுக்கு

Name Email Phone Subject Comments

நிகழ்ச்சிகள்

மணிமேகலைப் பிரசுரத்தின் 39-ஆவது சென்னைப் புத்தகத் திருவிழா.( 12-06-2016 )
மணிமேகலைப் பிரசுரத்தின் 38 நூல்௧ளின் வெளியீட்டு விழா ( 12-01-2015 )
மணிமேகலைப் பிரசுரத்தின் 31 நூல்௧ளின் வெளியீட்டு விழா ( 12-01-2014 )
   
மணிமேகலைப் பிரசுரத்தின் 31 நூல்௧ளின் வெளியீட்டு விழா ( 12-01-2014 )
   
மணிமேகலைப் பிரசுரத்தின் 30 நூல்௧ளின் வெளியீட்டு விழா ( 13-01-2013 )